datganiad – cyfarfod 3

Pa fath o Ddyffryn hoffech chi fyw ynddo – a sut allwn ei greu? Dyna’r
her mae Dyffryn Nantlle 20:20 yn ei osod i bobl yr ardal. Bydd croeso
i bawb yn y cyfarfod nesaf, sy’n cael ei gynnal nos Lun nesaf, Mai
23ain, am 7 o’r gloch yn Neuadd Goffa Penygroes. Hwn bydd y trydydd
mewn cyfres o gyfarfodydd i helpu’r ardal edrych ar gynlluniau ar
gyfer y dyfodol.

Yn y ddau gyfarfod cyntaf ym mis Ebrill, trafodwyd hanes y Dyffryn, a
syniadau newydd, gan gynnwys ynni, hybu sgiliau, twristiaeth,
gweithgareddau awyr agored, cynnyrch lleol, a sefydlu canolfan
digidol.
Bydd y cyfarfod ar nos Lun yn trafod datblygu’r syniadau, a ffurfio’r
grwpiau i symud ymlaen gyda’r gwaith.

“Rydym wedi bod yn hapus iawn gyda’r ymateb yn y cyfarfodydd ym mis
Ebrill. Yn y cyfarfod nesaf, bydd Sara Ashton, sylfaenydd Tref Werdd
Blaenau Ffestiniog, yn siarad, i’n hysbrydoli a dangos beth sy’n
bosib” – meddai Ben Gregory, Cadeirydd Neuadd Goffa Penygroes ac un o
drefnwyr Dyffryn Nantlle 20:20.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld sut mae’r prosiectau’n datblygu.
Mae’n gyffrous gweld  y gymuned leol yn dod at ei gilydd i greu
gweledigaeth, ac mae llawer o syniadau byddai’n cryfhau beth sydd gan
y dyffryn i gynnig.”   meddai Robin Farrar, un arall o drefnwyr
Dyffryn Nantlle 20:20.

Mae casgliad o grwpiau cymunedol wedi dod at ei gilydd i drefnu’r
cyfarfodydd er mwyn creu cynllun ar gyfer y dyffryn cyfan, bydd yn
cwmpasu’r prosiectau maent yn gweithio arnynt rwan, er enghraifft, mae

Neuadd Goffa Penygroes wrthi’n cynllunio gosod paneli solar ar y to
Cymdeithas Tai Eryri wrthi’n gwella effeithlonrwydd ynni eu stoc tai,
ac yn gosod paneli solar ar do eu swyddfa ym Mhenygroes
Prosiect Bwyd B3 wrthi’n hyrwyddo bwyd lleol, iach a chynaladwy yn y dyffryn
Trigonos yn hyrwyddo twristiaeth gynaladwy ac wedi gosod bwyler
briwsion coed yn eu canolfan cynadledda sydd hefyd yn dyddyn organig
Partneriaeth Talysarn a Nantlle yn ceisio helpu pobl i arbed ynni
Antur Nantlle wrthi’n cynllunio prosiect ynni dŵr cymunedol.

Mae Gwynedd Gynaladwy a Phrifysgol Bangor yn cefnogi’r cyfarfodydd hyn
ar ran Goleufa Cymru, sydd yn ariannu’r cynllun. Y gobaith yw y bydd
yn troi gwybodaeth am ôl-troed carbon a chynllunio cymunedol yn
rhywbeth o werth i bobl y Dyffryn.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â ni:

Ben Gregory 01286 882134 ben@taieryri.co.uk
Robin Farrar 07717 102923 robin@dyfodol.org

dyffrynnantlle2020.wordpress.com

///

What kind of place do you want Dyffryn Nantlle to be – and how can we
get there? That’s the challenge Dyffryn Nantlle 20:20 issues to local
residents. All are welcome to the next meeting, to be held next
Monday, May 23rd, at 7 pm at Neuadd Goffa Penygroes. This will be the
third in a series of meetings to help the area look at plans for the
future.

The first two meetings in April included a discussion on the valley’s
history, and many new ideas including energy projects, skill-share,
tourism, outdoor pursuits, local produce nad establishing a digital
drop-in centre.
Monday’s meeting will discuss how to develop the ideas, and form
groups to move the work forward.

“We’ve been very happy with the response in the April meetings. In the
next meeting, Sara Ashton, founder of the Green Town initiative in
Blaenau Ffestiniog, will give a short talk to inspire us and show
what’s possible” – says Ben Gregory, Neuadd Goffa Penygroes’ chairman,
and one of the Dyffryn Nantlle 20:20 organisers.

“I’m looking forward to see how the projects develop. It’s exciting to
see a community coming together to create a vision, and there are many
ideas that will enhance what the valley has to offer.” – says Robin
Farrar, another member of the Dyffryn Nantlle 20:20 team.

Various community groups have got together to organise the meetings in
order to create a plan for the whole valley, that will encompass
projects they are currently working on, for example
Penygroes’ village hall committee plan to install photo-voltaic panels
on the roof
Cymdeithas Tai Eryri are improving the energy efficiency of their
housing stock, and installing solar panels on their Penygroes
headquarters
B3 Food Project is promoting local, healthy and sustainable food in the area
Trigonos are promoting sustainable tourism and have installed a
woodchip boiler in their conference centre that doubles up as an
organic smallholding
Talysarn a Nantlle Partnership are trying to help people save energy
Antur Nantlle are planning a community hydroelectric project.

Sustainable Gwynedd Gynaladwy and Bangor University are supporting the
meetings on behalf of Beacons for Wales, the project funders. The aim
is to put expertise about carbon footprinting and community planning
to good use for the people of the Dyffryn Nantlle area.

For further details, contact us:

Ben Gregory 01286 882134 ben@taieryri.co.uk
Robin Farrar 07717 102923 robin@dyfodol.org

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s